Szukaj

Zapytanie ofertowe 8/2018

Dokumentacja filmowa całego projektu, dokumentacja całego projektu, w trakcie wydarzenia Dni Cedyni 2018.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
plac Wolności 4.
74-520 Cedynia
NIP858-17-02-250

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Przedmiotem oferty jest wykonanie dokumentacji filmowej całego projektu w trakcie wydarzenia Dni Cedyni 2018z prawem do wielokrotnej publikacji na wszelkich nośnikach oraz wykonanie czołówki logami dostarczonymi przez zamawiającego . Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednego filmu z wydarzenia po akceptacji zamawiającego. Długość filmu – w granicach 6-8 minut.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI :

21.06.2018 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 – Błogosławieństwo wody.  
Miejsce: Osinów Dolny - Stary Kostrzynek.

22.06.2018 r. w godzinach od 17.00 do 22.30 – Piknik Paralotniowy.
Miejsce : Polana naprzeciw Góry Czcibora  dz. nr. 20/6 Osinów Dolny.

23.06.2018 r. w godzinach od 10.00 – 18.00 - Osada średniowieczna.
Miejsce : Polana pod Górą Czcibora w Osinowie Dolnym.

23.06.2018 r. w godzinach 10.30 – 16.30 – 7 Konferencja Naukowa.
Miejsce: Hotel Klasztor – Cedynia.

23.06.2018 r. w godzinach 15.00 – 03.00- 24.06.2018 r.
Miejsce: Amfiteatr Miejski w Cedyni .

23.06.2018 r. w godzinach 06.00 – 22.00 Piknik Paralotniowy.
Miejsce : Polana naprzeciw Góry Czcibora  dz. nr. 20/6 Osinów Dolny.

24.06.2018 r. w godzinach 11.00 – 15.00 Bieg do Orła, wspólna pamiątkowa fotografia, inscenizacja bitwy.
Miejsce : Polana Pod Górą Czcibora w Osinowie Dolnym.

24.06.2018 r. w godzinach 11.00 – 15.00 Osada średniowieczna.
Miejsce : Polana pod Górą Czcibora w Osinowie Dolnym.

IV. TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT

V. SPOSÓB OCENY OFERT:

1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- wykaz wykonanych usług wraz z obsługą techniczną.
- wypełniony druk oferty

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tego typu działalności oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie przepisami prawa, zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez cały okres trwania imprezy.

VIII. CZAS I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy przesłać  do 13.06.2018 r. :

- osobiście do biura Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu  przy  plac Wolności 4 w Cedyni,
-droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DRUK OFERTY (DOC)

DRUK OFERTY (PDF)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) i z tego powodu, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Cedyni, ul. plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, tel. 91 4144 131, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Tel. 600 017 434 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane wynika z przepisów o archiwizacji oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

7. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wyłonienia najlepszej oferty i późniejszego podpisania umowy.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowane i nie będą profilowane.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.