Szukaj

Zapytanie ofertowe 6/2018

Dostosowanie sceny, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, płotów wraz z obsługą podczas Dni Cedyni 2018

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z późń. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

I. Zamawiający
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
plac Wolności 4
74-520 Cedyni
NIP  858-17-02-250

II. Przedmiot oferty
Przedmiotem oferty jest dostosowanie sceny, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, płotów zabezpieczających  wraz z transportem, zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna, nagłośnieniowa, oświetleniowa wydarzenia pt. Dni Cedyni 2018
a) scena o konstrukcji quadro, wysokość min.6m, szer. 9m, gł. 7m.
b) boczne zabezpieczenie sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelnie zakryte np.: gęsta siatka lub lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie (woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę),
c) reżyserki realizacji dźwięku FOH i MON o min. wym. 3x3m muszą być profesjonalne, nie dopuszcza się typowych słabych konstrukcyjnie namiotów, które szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie mogą zostać zwiane lub przemakać.
d) Wykonawca zapewnia płoty, którymi ogrodzi scenę zgodnie z przepisami BHP.
e) wymagany jest system nagłośnieniowy zapewniający równe pokrycie dźwiękiem terenu o wymiarach 40 m x100 m na poziomie 115 dB na potrzeby komentatora inscenizacji bitwy pod Cedynią w plenerze na polanie pod Górą Czcibora w Osinowie Dolnym ( pełne pokrycie dźwiękiem całego terenu wydarzenia )
f) wymagane jest pełne, sterowane oświetlenie sceniczne ( ,,inteligentne głowy”, reflektory PAR i STROBO).

Do obowiązków ekipy technicznej Wykonawcy należy również zawieszenie banerów reklamowych Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. Czas realizacji

Gotowość sceny, nagłośnienia, oświetlenia, rozstawienia płotów

 czwartek 21 czerwca 2018 r.
- obsługa uroczystości błogosławieństwa wody nad Odrą przy punkcie czerpania wody, pomiędzy Osinowem Dolnym a Starym Kostrzynkiem przy drodze nr 126. W godz. 19.00-21.00 wymagany agregat prądotwórczy.

sobota 23 czerwca 2018 r. :

- występy artystyczne, koncerty i zabawa taneczna (Amfiteatr Miejski w Cedyni) w godz.: 15:00 – 03:00
 
niedziela 24 czerwca 2018 r. :
- obsługa Pikniku historycznego na polanie pod Górą Czcibora w godz. 12:00-16:00

 Miejsce realizacji:
- Punkt czerpania wody nad Odrą pomiędzy Osinowem Dolnym a Starym Kostrzynkiem przy drodze  nr 126 – 21 czerwca
- Amfiteatr w Cedyni przy ulicy Kościuszki – 23 czerwca
- Polana pod Górą Czcibora w Osinowie Dolnym – 24 czerwca

Zaleca się osobistą wizytę w miejscu wydarzeń w celu szczegółowego ustalenia potrzeb. Szczegółowy rozkład prób i koncertów zostanie dostarczony przez organizatora minimum tydzień przez imprezą.
Pełna gotowość do realizacji usługi musi nastąpić najpóźniej 30 minut przed planowanym rozpoczęciem danej imprezy

IV. Termin płatności
14 dni po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT

V. Sposób oceny ofert.
1.Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi, dostosowanie do wymogów Ridera artystów, posiadane udokumentowane doświadczenie.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Po wybraniu oferty z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.
4. COKiS zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty

VI. Oferta powinna zawierać:
- wykaz wykonanych usług polegających na zapewnieniu nagłośnienia i oświetlenia scen wraz z obsługą techniczną.
- wypełniony druk oferty

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i min. 5 letnie doświadczenie w tego typu działalności oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie przepisami prawa, zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez cały okres trwania imprezy. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy usługi techniczne polegające na nagłośnieniu, oświetleniu, budowie sceny koncertów, o wartości brutto co najmniej 20.000,00 zł. każda.

VIII. Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć  do 25.05.2018 r. :
•    osobiście do biura Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ; plac Wolności 4 w Cedyni,
•    na adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.