Szukaj

Zapytanie ofertowe 4/2018

Wynajem i obsługa dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo-rekreacyjnych w trakcie wydarzenia Dni Cedyni 2018.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 z późn. zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
Plac Wolności 4.
74-520 Cedynia
NIP 858-17-02-250

II. PRZEDMIOT OFERTY:

Przedmiotem oferty jest wynajem i obsługa minimum 2 różnej wielkości  dmuchanych zjeżdżalni, zamków do skakania, trampolin i innych urządzeń zabawowo- rekreacyjnych wraz z transportem i osobami do ich obsługi  w trakcie wydarzenia Dni Cedyni 2018.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

III. CZAS REALIZACJI :

 23 – 24 czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji:
•    Sobota 23 czerwca 2018 r. ustawienie od godziny 10.00  
 - Amfiteatr w Cedyni przy ulicy Kościuszki,
•    Niedziela 24 czerwca 2018 r.  ustawienie od godz. 9.00
- Plac pod Górą Czcibora w Osinowie Dolnym.

IV. TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT

V. SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert.
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

VI. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- wykaz wykonanych usług wraz z obsługą techniczną.
- wypełniony druk oferty

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i certyfikaty  do wykonywanej działalności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie przepisami prawa, zapewnienie sprawnej pracy sprzętu przez cały okres trwania imprezy oraz pozostawienie placu po wykonaniu treści zamówienia w należytym porządku.

VIII. CZAS I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy dostarczyć do 27.04.2018 r.:

•    osobiście do biura Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu
przy  plac Wolności 4 w Cedyni  lub droga mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.