Szukaj

Zapytanie ofertowe 2/2018

Zapewnienie ochrony w trakcie wydarzenia Dni Cedyni 2018,  dozorowanie sceny i obiektu podczas koncertów, ochrona mienia i osób, eskorta gwiazd.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu,
74-520 Cedynia, plac Wolności 4,
NIP 858-17-02-250

2. Nazwa zadania miejsce wykonania zlecenia:
Ochrona wydarzenia „ Dni Cedyni 2018 ”, dozorowanie sceny i obiektu podczas koncertów, eskorta gwiazd, ochrona mienia i osób.
•    23.06.2018 r. (sobota)
15:00 – 03:00 - partol z samochodem i sześciu pracowników Agencji Ochrony Amfiteatr przy ul. Kościuszki  w Cedyni

3 . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
-  aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,
- posiadania wiedzy i doświadczenia
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał bądź wykonuje minimum trzy usługi polegające na ochronie osób i mienia na potrzeby imprez artystyczno - rozrywkowych lub sportowych, przy czym usługi realizowane były w terenie otwartym o liczbie uczestników każdej imprezy co najmniej trzech tysięcy osób,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

4 . Termin płatności:
14 dni po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT

5 . Sposób oceny ofert:
1. Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi, kwalifikacje
2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

6. Oferta powinna zawierać:
- wykaz wykonanych usług polegających na zapewnieniu ochrony
- wypełniony druk oferty

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i min. 5 letnie doświadczenie w tego typu działalności oraz posiadają potencjał do wykonania zamówienia.  Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie zamówienia terminowo i zgodnie przepisami prawa, zapewnienie sprawnej grupy pracowników z wysoką kulturą osobistą i zrównoważonych w działaniu. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy usługi techniczne polegające na ochronie.

8.  Czas i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć do 27.04.2018 r. :

•    osobiście do biura Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu ;  plac Wolności 4 w Cedyni  lub na adres poczty elektronicznej : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.