Szukaj

Nabór na stanowisko pracy w COKiS

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą Plac Wolności 4, 74-520 Cedynia, ogłasza nabór do pracy na stanowisko – Pracownik gospodarczy .

Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna spełniać następujące wymagania:
I. Wymagania niezbędne (formalne):
1.    Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze.
2.    Oświadczenie o niekaralności/ nieposzlakowana opinia
3.    Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku.
4.    Prawo jazdy kat B
II. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):
1.    Odporność na stres
2.    umiejętność pracy w zespole
3.    kreatywność, umiejętność podejmowania decyzji
4.    dyspozycyjność
5.    zdolność i otwartość w komunikowaniu się, umiejętność nawiązywania kontaktów

III. Dodatkowe umiejętności:
1. Obsługa urządzeń czyszczących.
2. Znajomość środków chemii gospodarczej.
3. umiejętność wykonywania drobnych napraw i konserwacji sprzętu
4. umiejętność wykonywania  podstawowych prac remontowo – malarskich

IV. Warunki pracy:
Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Miejsce pracy: Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu, Pl Wolności 4, 74-520 Cedynia
Zatrudnienie - umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 
V. Praca na powyższym stanowisku obejmuje w szczególności realizację następujących zadań:
1.Codzienne utrzymanie czystości w budynkach i terenach należących do COKiS, w szczególności:
a. zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, przycinanie gałęzi na terenie posesji przy budynku COKiS
b. dbanie o tablice informacyjne COKiS (czyszczenie, remontowanie i zdejmowanie nieaktualnych plakatów)
c. utrzymywanie w czystości pomieszczeń, administrowanych i w których magazynowane są sprzęty należące do COKiS na terenie kąpieliska, amfiteatru, budynku biura, wieży widokowej, świetlicy osiedlowej w Cedyni.
d. wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe
e. w miarę potrzeb, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu oraz prac remontowo-malarskich

2. Odpowiednie zabezpieczenie produktów chemicznych oraz narzędzi pobranych do utrzymania czystości i napraw.

3. Zgłaszanie przełożonemu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

4. Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektromechanicznym zgodnie z instrukcją użytkowania.

5. Używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem.

6. Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości oraz sprzętu.

7. Dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia i środki czystości. Utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy

8. Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rocznicowych, realizowanych przez COKiS.

9. Wykonywanie innych czynności poleconych przez bezpośredniego przełożonego, wynikających z organizacji pracy.
 
VI. Kandydaci na stanowiska zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1.    List motywacyjny.
2.    Życiorys (CV) wraz z podpisanym oświadczeniem kandydata: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2012 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3.    Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu w czasie rozmowy kwalifikacyjnej).
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Dokumenty w zaklejonej kopercie z napisem „ Nabór na stanowisko - Pracownik gospodarczy” oraz podanym imieniem i nazwiskiem należy złożyć osobiście w sekretariacie COKiS lub przesłać pocztą w terminie do 30 września 2016 roku.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną lub telefonicznie na wskazany adres e-mailowy, numer telefonu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w biurze COKiS.