Szukaj

Konkurs plastyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Wesoły przyjaciel z książki Kornela Makuszyńskiego”

Regulamin Konkursu Plastycznego pt. „Wesoły przyjaciel z książki Kornela Makuszyńskiego”

I. Postanowienia ogólne:
a) Organizatorem konkursu jest Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu oraz Gmina Cedynia.
b) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Cedynia.
c) Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
d) Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej (płaskiej) na papierze w formacie A4, przygotowanej farbami plakatowymi.

II. Cele konkursu:
a) Celem głównym konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w niżej podanych kategoriach.
Dodatkowymi celami są:
b) zachęcanie do czytania i poznawania utworów Kornela Makuszyńskiego,
c) rozwijanie zdolności plastycznych dzieci,
d) pobudzanie wyobraźni,
e) poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:
a) Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
b) Każdy uczestnik ma prawo zgłoszenia 1 pracy swojego autorstwa.
c) Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nagradzane.
d) Do każdej pracy powinna zostać dołączona karta zgłoszeniowa konkursu plastycznego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, zawierająca: imię i nazwisko autora, imię i nazwisko opiekuna prawnego (rodzica), nazwę szkoły uczestnika konkursu lub świetlicy, zgodę opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz na udział w konkursie i rozpowszechnianie wykonanej pracy oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu
e) Nie należy podpisywać prac z przodu.
f) Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nie posiadające karty zgłoszeniowej nie będą uczestniczyły w konkursie.

IV. Termin i miejsce składania prac:
a) wykonaną pracę należy dostarczyć do świetlicy „Tęcza” w Cedyni, pl. Wolności 4, w terminie do 02.06. 2017 r. do godz. 16:00.

V. Kategorie wiekowe:
Komisja konkursowa dokona oceny prac w następujących kategoriach:
a) I kategoria: KLASY I –III,
b) II kategoria: KLASY IV –VI,
c) III kategoria: GIMNAZJUM.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych:
a) oceny prac dokona jury powołane przez organizatora,
b) zgodność pracy z regulaminem,
c) spośród wszystkich zgłoszonych prac jury nagrodzi I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej,
d) zgodność pracy z tematem (praca musi być wykonana na podstawie książek napisanych przez K. Makuszyńskiego),
e) kreatywność, oryginalność i pomysłowość oraz estetyka pracy,
f) decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna,
g) wyniki konkursu oraz wręczenie nagród zostaną ogłoszone 03.06.2017 r. w budynku COKiS ( świetlica Tęcza),
h) na stronach internetowych organizatora.

VII. Wyniki konkursu oraz nagrody:
a) ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 03.06.2017 r. w budynku COKiS ( świetlica Tęcza w Cedyni), podczas obchodów Dnia Dziecka,
b) na stronach internetowych organizatora
c) organizator zapewnia nagrody rzeczowe i dyplomy dla zwycięzców,
d) przewidywana jest wystawa prac, podczas odchodów Dnia Dziecka w dniu 03.06.2017 r.
e) najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane na stronach internetowych organizatora.

VIII. Postanowienia końcowe:
a) prawa autorskie prac przechodzą na organizatora konkursu nieodpłatnie,
b) wszystkie wykonane prace przechodzą na własność organizatora, nie będą zwracane,
c) organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac biorących udział w konkursie do celów własnych, w szczególności do publikacji prac na stronach internetowych organizatora,
d) organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu,
e) regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ckcedynia.pl

Karta zgłoszeniowa do pobrania

„Wesoły przyjaciel z książki Kornela Makuszyńskiego”