Szukaj

Zapytanie ofertowe 19/2015

Zapytanie ofertowe 19/2015

 Dot. wykonywania dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru wojewódzkiego  konserwatora zabytków                                

 Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) niniejsze postępowanie nie podlega przepisom wyżej cytowanej ustawy.

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu,

74-520 Cedynia, Plac Wolności 4, NIP 858-628-359

 

2. Nazwa zadania miejsce i wykonanie zlecenia:

Przedmiotem oferty jest wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego wraz projektem iluminacji dla obiektu zabytkowego - wieży widokowej wraz z otoczeniem zlokalizowanym w Cedyni.

Obiekt został wpisany w księdze rejestru WKZ: pod numerem A-239 [decyzja z dnia 07.12.2005r]. Adres zabytku: 74-540 Cedynia, ul. Kościuszki, nieruchomość w księdze wieczystej nosi numer SZ1Y/00054173/2.

 

Rodzaj zadania (określony w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, ze zmianami) - wykonanie dokumentacji konserwatorskiej  oraz projektu budowlanego- (art.77pkt 3).

 

Zlecenie obejmuje:

 

1. Wykonanie kwerendy historycznej obiektu,

2. wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej obiektu,

3.  wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej obiektu w porozumieniu ze zleceniodawcą:

- część opisowa zawierająca: stronę tytułową, spis treści, podstawę opracowania, projekt planu zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w fazie koncepcji programowo-przestrzennej,

- część graficzną zawierającą: projekt planu zagospodarowania terenu,

- rzuty poszczególnych kondygnacji,

- niezbędne przekroje,

- wizualizację komputerową: nie mniej niż 10 zdjęć,

4. wykonanie projektu budowlanego obiektu wraz z zagospodarowaniem  otoczenia na cele wystawiennicze i rekreacyjne oraz projektu iluminacji całego założenia, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

 

 

 

Oferent planując harmonogram prac powinien uwzględnić następujące elementy:

- przedstawienie kalkulacji cenowej i zakresu planowanych zadań objętych ofertą do oceny przez Zamawiającego – 19.10.2015r.  

- wykonanie usługi do – 27.11.2015r.  

- ostateczny odbiór zamówienia – 27.11.2015r.

 

 

4. Umowa i termin płatności:

Umowa zostanie podpisana z Gminą Cedynia , płatność nastąpi 14 dni po dostarczeniu poprawnie wystawionej faktury VAT na adres Gmina Cedynia, Plac Wolności 1, 74-520 Cedynia, NIP 858-17-26-345 

 

5. Sposób oceny ofert:
 

1.Najkorzystniejsza oferta, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi, kwalifikacje, referencje i doświadczenie w wykonywaniu opracowań dokumentacji obiektów nieruchomych wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków

2. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

3. Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie zawarta umowa.

 

6. Czas i miejsce złożenia oferty:

 

Ofertę należy przesłać  do 19.10.2015 r.  na adres:

 

Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Plac Wolności 4

74-520 Cedynia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.